Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ambachtscreme.nl
Ambachtscreme.nl   is onderdeel van:
MJDrent Products BV
GH
Roeterdinkstraat 52 3781CC Voorthuizen
The Netherlands

Versie geldig vanaf 01-01-2016.

Voorwaarden ambachtscreme.nl .

Algemene voorwaarden van Oud Hollandsche Ambachtscreme, gevestigd te Voorhuizen
Versie geldig vanaf 26-04-2016.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder ‘Ambachtscreme.nl‘ betekenen deze algemene verkoopvoorwaarden: Ambachtscreme.nl.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Ambachtscreme.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing indien Ambachtscreme.nl bij de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ambachtscreme.nl erkend.
1.5 In het geval dat de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien een deel van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zullen de partijen zich inspannen om in goed overleg een vervangingsclausule te vinden die geldig is en de oorspronkelijke doelstellingen. zo veel mogelijk partijen benaderen.
1.7 Door een review( ook wel: beoordeling) op de site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat:
*uw beoordeling voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van de site en aan deze algemene voorwaarden;
*u de auteur bent van de beoordeling, dat u de identiteit van een andere persoon niet steelt, en dat u geen vals e- mailadres gebruikt of anderszins misleidend bent over de oorsprong van uw beoordeling
*uw beoordeling uw originele werk is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
*alle inhoud die u plaatst, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ambachtscreme.nl.
2.2 Overeenkomsten voor levering van goederen en / of diensten binden Ambachtscreme.nl pas na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Ambachtscreme.nl of door ambachtscreme.nl factuur is gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 2.3 Indien niet binnen 8 dagen, ook schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Ambachtscreme.nl en de klant daaraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Ambachtscreme.nl gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.5 Ambachtscreme.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen / prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Ambachtscreme.nl garandeert dat prijsverhogingen na de realisatie van de voorwaarden niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van wettelijke regelingen en / of bepalingen.
3.3 Indien de prijsstijging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en / of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand te annuleren tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Levering
4.1 Als artikelen uit voorraad leverbaar zijn, worden ze direct na bestelling verzonden. Ambachtscreme.nl kan verzendkosten in rekening brengen voor het verzenden van bestelde artikelen. De levering van bestelde artikelen vindt plaats op het bij Ambachtscreme.nl bekende adres, niet zijnde van tijdelijke aard en afgegeven aan de natuurlijke persoon op het afleveradres.
4.2 De klant moet tekenen voor ontvangst van de producten. Dit is alleen anders als de klant op grond van de wet redenen voor weigering heeft.
4.3 Indien de klant de aankoop weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de artikelen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
4.4 De leveringsverplichting van Ambachtscreme.nl zal, tenzij het tegendeel wordt bewezen, worden nagekomen zodra de door Ambachtscreme.nl geleverde goederen eenmaal aan de klant zijn aangeboden. In het geval van levering aan huis geldt het rapport van de vervoerder, dat de weigering van acceptatie inhoudt, als volledig bewijs van het leveringsaanbod, behoudens tegenbewijs.
4.5 In geval van weigering van de aangeboden goederen komen retour- en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of verlies van de geweigerde goederen volledig voor rekening van de klant, tenzij de klant recht heeft op ontbinding van de koop of vervanging van de zaak. noemt.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door Ambachtscreme.nl opgegeven levertijd kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn. De levertijd begint eerst nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van ambachtscreme.nl, waarna ambachtscreme.nl binnen 30 dagen probeert af te leveren.
5.2 In het kader van de regels voor afstandsverkoop neemt Ambachtscreme.nl (aannemer) snel bestellingen, maar uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet mogelijk is (omdat de bestelling niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is), of er een vertraging is om andere redenen, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument (klant) binnen 1 maand na plaatsing van het bestellingsbericht en in dat geval heeft hij het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Ambachtscreme.nl op grond van de wet, heeft Ambachtscreme.nl het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring hiertoe met recht op schadevergoeding aan de koper indien na het sluiten van de overeenkomst Ambachtscreme.nl ter kennis gekomen omstandigheden dat ambachtscreme.nl goede grond geeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen of Ambachtscreme.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft of is onvoldoende (ondanks dagvaarding) evenals in geval van faillissement van de koper, een eigen faillissement door de koper, surséance van betaling, liquidatie of een beslissing hiertoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van de zaken van de koper of verbeurdverklaring van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materialen waarvan Ambachtscreme.nl de nakoming van de overeenkomst of de exploitatie verbindt, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of zo aanstootgevend en / of onevenredig wordt duur, dat nakoming redelijkerwijs niet te verwachten is, Ambachtscreme.nl .nl bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De klant heeft het recht om op basis van een bestelling bij Ambachtscreme.nl af te leveren, indien binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen een reden is om de overeenkomst te ontbinden, conform artikel 7: 5 BW. , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze periode begint op het moment dat de bestelde artikelen worden afgeleverd. Als de klant na deze periode de geleverde goederen niet aan Ambachtscreme.nl levert, is de verkoop een feit. De klant is verplicht om, alvorens tot terugzending over te gaan, binnen de termijn van 14 werkdagen na levering in de voorbeeldwinkel te melden. De klant moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd (niet later dan 14 werkdagen na levering), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering. Het retourneren van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de koper. De terugzending van de goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in een nieuwe staat zijn. Indien de goederen door de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van deze paragraaf. Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, bevestigt ambachtscreme.nl na ontvangst en verificatie van de geretourneerde goederen de ontbinding van de koop door middel van retourzending en zorgt ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de volledige retourzending het volledige aankoopbedrag aan de klant wordt gratis terugbetaald.
6.4 Het herroepingsrecht, zoals omschreven in het vorige lid, heeft alleen betrekking op de goederen en heeft in geen geval betrekking op diensten zoals telefoon door ambachtscreme.nl aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Voor de laatstgenoemde diensten, waarbij Ambachtscreme.nl alleen optreedt als tussenpersoon of agent, zijn de algemene voorwaarden van de bovengenoemde netwerkoperators van toepassing.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan ​​naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle omstandigheden waarop Ambachtscreme.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken verhinderen of onmogelijk maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkstaking bij Ambachtscreme. nl en / of leveranciers, storingen op internet of WAP, storingen in het elektriciteitsnet, fouten in het e-mailverkeer en fouten of veranderingen in technologie geleverd door derden.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook worden ingesteld indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ambachtscreme.nl de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Ambachtscreme.nl niet langer dan 2 weken mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Ambachtscreme.nl bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts ten dele aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het te leveren onderdeel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur als het was een afzonderlijk contract. Dit is echter niet van toepassing als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 Ambachtscreme.nl biedt geen verlengde garantie op geleverde goederen dan de garantie (voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, onverminderd de rechten van de klant die voortvloeien uit dwingende wettelijke bepalingen.
8.2 Ambachtscreme.nl is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de goederen.
8.3 De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Als blijkt dat het geleverde artikel fout, inadequaat of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan naar Ambachtscreme.nl) deze gebreken onverwijld schriftelijk aan Ambachtscreme.nl te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken moeten en kunnen uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk aan Ambachtscreme.nl worden gemeld. De terugzending van de goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in een nieuwe staat zijn. Inbedrijfstelling na constatering van tekortkoming, schade ontstaan ​​na constatering van tekortkoming, bezwaring en / of doorverkoop na constatering van gebrek, doet u dit recht om te klagen en volledig ongeldig te retourneren.
8.4 Indien klachten van de koper door Ambachtscreme.nl worden gemotiveerd, zal Ambachtscreme.nl naar eigen goeddunken of om de geleverde goederen kosteloos te vervangen of een schriftelijke afspraak te maken met de koper over de vergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ambachtscreme .nl en daarom is het bedrag van de schadevergoeding altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen, dan echter (naar het oordeel van Ambachtscreme.nl) tot het maximum in het betreffende geval gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Ambachtscreme.nl . Iedere aansprakelijkheid van Ambachtscreme.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Ambachtscreme.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkgestelde bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie is niet van toepassing als:

A) en zolang de klant jegens Ambachtscreme.nl in gebreke is;
B) de klant de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en / of verwerkt of door derden heeft laten repareren en / of verwerken.
C) de geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de instructies van Ambachtscreme. Nland / of de instructies op de verpakking zijn behandeld;
D) het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden door middel van een pintransactie op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per maand verschuldigd over het verschuldigde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een deel van een maand voor een hele maand wordt geteld.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Ambachtscreme.nl en de verplichtingen van de klant jegens Ambachtscreme.nl onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Ambachtscreme.nl haar vordering tot incasso moet inleveren, is de klant een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 250 euro.
9.5 Indien Ambachtscreme.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Ambachtscreme.nl verkochte en geleverde goederen aan de koper blijft bij Ambachtscreme.nl zolang de klant niet heeft voldaan aan de aanspraken van Ambachtscreme.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten, zolang de klant presteert het uitgevoerde of uit te voeren werk. deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft betaald en zolang de klant de vorderingen van Ambachtscreme.nl nog niet heeft betaald als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van dergelijke verplichtingen, waaronder claims met betrekking tot boetes, rente en kosten, zoals bedoeld in paragraaf 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
10.2 De door Ambachtscreme.nl geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen worden wederverkocht in het kader van normale bedrijfsuitoefening en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De klant is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
10.4 De klant geeft onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ambachtscreme.nl of Ambachtscreme.nl om een ​​derde partij te benoemen, telkens wanneer Ambachtscreme.nl haar eigendom uitoefent, al die locaties en locaties waar haar eigendom zich bevindt en om die zaken daar te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Ambaartscreme.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 10.6 De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de ambachtscreme.nl.

Artikel 11. Privacy
11.1 Ambachtscreme.nl respecteert de privacy van de online bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd door Ambachtscreme.nl aan derden op enige andere wijze dan vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker kan worden afgeleid van de website van Ambachtscreme.nl wordt vrijwillig verstrekt door de bezoeker. Deze informatie kan binnen Ambachtscreme.nl (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt om bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast kan deze informatie worden gebruikt voor analyse en voor het verstrekken van informatie over de productportfolio van Ambachtscreme.nl. De klant geeft hiervoor expliciete toestemming. Ambachtscreme.nl heeft het recht om informatie over een bezoeker in speciale gevallen bekend te maken, wanneer er reden is om aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om een ​​rechtzaak tegen iemand die opzettelijk of onopzettelijk de rechten of het eigendom van Ambachtscreme.nl gebruikers van zijn website of anderen die schade, nadeel of schade kunnen ondervinden. Ambachtscreme.nl heeft het recht informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist.
11.3 Ambachtscreme.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online bezoekers om het totale aantal bezoekers van de website te bepalen, evenals het type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem. Persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit geen onevenredige inspanning of kosten vereist voor Ambachtscreme.nl.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de volledige auteursrechten en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de goederen of diensten geleverd door Ambachtscreme.nl, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databaserechten, enz., zijn exclusief eigendom van Ambachtscreme.nl en / of haar leveranciers.
12.2 Partijen verplichten zich tot het nemen van adequate maatregelen om de vertrouwelijkheid ten aanzien van elkaar te waarborgen van gegevens van vertrouwelijke aard die zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bekend worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ambachtscreme.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.